دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ در کنار دکتر شهرام پازوکی؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه / کلاس عرفان تطبیقی / مقطع دکترا / اردیبهشت 1394
در کنار دکتر شهرام پازوکی؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه / کلاس عرفان تطبیقی / مقطع دکترا / اردیبهشت 1394