دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار با دکتر صادق آئینه‌وند / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / هفته پژوهش: آذر 1393
دیدار با دکتر صادق آئینه‌وند / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / هفته پژوهش: آذر 1393