دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار با آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای (برادر مقام معظم رهبری) / تهران: بنیاد ایرانشناسی / هفته پژوهش: آذر 1393
دیدار با آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای (برادر مقام معظم رهبری) / تهران: بنیاد ایرانشناسی / هفته پژوهش: آذر 1393