دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی / قم: مؤسسه رواق حکمت / پاییز 1393
دیدار و گفتگو با آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی / قم: مؤسسه رواق حکمت / پاییز 1393