دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ در کنار دکتر بهزاد حمیدیه / مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران / پاییز 1393
در کنار دکتر بهزاد حمیدیه / مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران / پاییز 1393