دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست / قم: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / پاییز 1393
دیدار و گفتگو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست / قم: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / پاییز 1393