دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ کلاس روش تحقیق / تهران: مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در ازگل / زمستان 1392
کلاس روش تحقیق / تهران: مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در ازگل / زمستان 1392