دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با دکتر عبدالله نصری / تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی / بهار 1393
دیدار و گفتگو با دکتر عبدالله نصری / تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی / بهار 1393