دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دیدار و گفتگو با استاد ابوالفضل بهرامپور / قم: منزل ایشان در بلوار امین / بهار 1393
دیدار و گفتگو با استاد ابوالفضل بهرامپور / قم: منزل ایشان در بلوار امین / بهار 1393