دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ دفتر فصلنامه علمی- تخصّصی محفل/ تهران: مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران / دی 1392
دفتر فصلنامه علمی- تخصّصی محفل/ تهران: مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران / دی 1392