دیدارها و حضور در محافل علمی ◂ در کنار دکتر مجتبی زروانی / تهران: دانشکده الهیات دانشگاه تهران/ زمستان 1382
در کنار دکتر مجتبی زروانی / تهران: دانشکده الهیات دانشگاه تهران/ زمستان 1382