سرمقاله: تأمّلی در رهیافت کارکردگرایانه دین در حوزه مطالعات دینی
59 بازدید
محل ارائه: فصلنامه علمی- تخصصی محفل / شماره 11
مقطع: سطح 3
سال نشر: 1392
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی