سرمقاله: نیاز بشر به دین؛ تأملی در رهیافت خردباورانه دین
61 بازدید
محل ارائه: فصلنامه علمی- تخصصی محفل / شماره 9و10
مقطع: سطح 3
سال نشر: 1392
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی