مطالعه هویت (کنکاشی در بازتعریف هویت، شکل‌گیری و کارکرد آن و نیز واکاوی فرآیند بحران و اختلال هویت)
66 بازدید
محل ارائه: روزنامه رسالت
مقطع: دکترا
سال نشر: 1388
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسایل بسیار مهم در عصر امروز و مفهومی که شاید بیش از هر چیز در ارتباط مستقیم با مقوله فرهنگ و اجتماع می‌باشد و اذهان بسیاری از اندیشمندان را در سراسر گیتی به تفکر و تأمل واداشته است، فرآیند «هویت» و مفاهیم مرتبط با آن؛ از جمله: ساختار هویت، شکل‌بندی هویت در لایه‌های زیرین جامعه پویا، ارتباط هویت با کنشها و واکنشهای جاری در مجرای جوامع و معضل بحران هویت؛ اعم از بی‌هویتی، چند هویتی و آلوده‌هویتی است. آنچه می‌تواند ما را در بررسی ژرف‌تر دوایر گونه‌گون این موضوع مهم یاری رساند، نظاره درون‌محوری و نیز برون‌محوری آن است تا در سیر مطالعاتی این پدیده خطیر به بیراهه نرویم و در اخذ تصمیمات صحیح پیرامون آن توفیق یابیم. این نوشتار با اذعان به اینکه «هویت» و مباحث پیرامونی آن به مجالی وسیع برای بحث و فحص نیاز دارد، به نحو اختصار در باب برخی گزاره‌های آن به ایراد سخن و تحقیق می‌پردازد.