گونه‌شناسی اعیان ثابته در عرفان اسلامی
54 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعیان ثابته، حقایقی ازلی و ابدی هستند. آنها صورت تفصیلی علم خداوند به کمالات اسمائی می‌باشند و از آنجا که علم الهی، ازلی است، اعیان نیز ازلیت دارند. در عالم امکان، فنای مطلق وجود ندارد، همچنانکه معدوم مطلق نیز فاقد فرض عقلی است. همه موجودات پیش از تحقق عینی در علم حق ثبوت دارند که بدان مرتبه وجود علمی گویند؛ از این رو معدوم مطلق هرگز متصف به وصف وجود نمی‌شود. بنابراین اعیان ثابته ازلی هستند و هرگز فانی نمی‌گردند. ازلیت آنها به معنای دوام و استمرار وجودی است. اعیان ثابته به تبع ذات الوهی و اسمای او همواره طالب تجلی و ظهور بوده و دائماً در حال افاضه فیض می‌باشند.