تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1384 
الهیات؛ گرایش ادیان و عرفان 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1392 
الهیات 
پژوهشکده امام خمینی 
17.51 
دکترا 
 
الهیات- گرایش ادیان و عرفان 
پژوهشکده امام خمینی 
 
سطح 3