سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران 
عضو پیوسته 
1389/07/21 
ادامه دارد 
تألیف و تحقیق 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی(ره) 
سردبیر فصلنامه «روشنای خرد» 
1391/08/01 
ادامه دارد 
تحقیق، ارزیابی و ویراست مقالات 
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ رادیو تهران 
کارشناس 
1392/05/01 
1392/06/02 
تحقیق و کارشناسی 
همکاری 
شبکه علمی انجمن‌های علمی(شعاع)/ کمیسیون انجمن‌های علمی ایران 
محقق 
1392/07/01 
ادامه دارد 
تحقیق و پژوهش 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
کارشناس پژوهشی 
1392/09/02 
ادامه دارد 
تألیف، تحقیق، مشاوره و تدریس 
همکاری 
فصلنامه تخصصی«محفل»؛ متعلق به معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
سردبیر 
1392/10/01 
ادامه دارد 
سردبیری 
همکاری 
جشنواره علامه حلی؛ معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران 
عضو گروه علمی 
1392/09/02 
ادامه دارد 
عضویت در گروه علمی 
همکاری 
جشنواره علامه شعرانی؛ معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران 
دبیر علمی 
1392/11/01 
ادامه دارد 
دبیری علمی 
همکاری 
کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی 
عضو گروه علمی 
1392/10/01 
1393/02/30 
عضویت در گروه علمی و داوری آثار 
همکاری 
مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)؛ دفتر تهران 
نویسنده و پژوهشگر 
1393/05/20 
ادامه دارد 
نگارش، تحقیق و طرح برنامه 
تدریس 
حوزه علمیه تهران 
مدرس 
1389/07/02 
1390/03/31 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه علمیه تهران 
مدرس 
1392/09/02 
ادامه دارد 
روش تحقیق 
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ شبکه 3 
نویسنده و محقق 
1392/02/25 
ادامه دارد 
طرح برنامه، کارشناسی، تحقیق و نگارش 
همکاری 
دایرةالمعارف قرآن کریم (مرکز فرهنگ و معارف قرآن) 
نویسنده 
1392/06/02 
ادامه دارد 
تألیف و تحقیق 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و معارف دفاع مقدس 
کارشناس پژوهشی 
1392/08/01 
ادامه دارد 
تألیف و تحقیق